Főoldal » Felső menü » Ügyfeleknek » Hatósági ügyintézés » Tájékoztató a hatósági ellenőrzésről

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, országos szakmai intézetek), a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei és kistérségi népegészségügyi intézetei jogszabá

2011.07.14. csütörtök 16:03Nyomtatás

VII. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, országos szakmai intézetek), a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei és kistérségi népegészségügyi intézetei jogszabályban előírt hatósági ellenőrzései

 

 

kistérségi népegészségügyi intézet

megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerve

ÁNTSZ (OTH, országos szakmai intézetek)

 Környezet- és település-egészségügyi tevékenység

 

 

 

 

Vízbázisoknál, ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítményeknél a  kijelölt és kialakított védőidomra, védőterületre, védősávra az e rendeletben és a hatósági határozatban előírt rendelkezések, kötelezettségek, valamint a használati korlátozások érvényesülését a vízügyi felügyelet, az eljárásba bevont szakhatóságok, továbbá a vízmű üzemeltetői (engedélyes) rendszeresen ellenőrzik.

 

123/1997. (VII. 18.) Korm. r. 21.§ (1) bek.

 

 

 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze.

A végrehajtását az illetékes hatóság legalább évente ellenőrzi.

 

201/2001. (X. 25.) Korm. r. 5.§ (1)-(2) bek.

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze.

A végrehajtását az illetékes hatóság legalább évente ellenőrzi.

 

201/2001. (X. 25.) Korm. r. 5.§ (1)-(2) bek.

 

 

 

A megyei intézet évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt meghaladja. A helyszíni vizsgálat során - kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok céljára - a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell mintát venni a közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó, használt vizekből külön-külön.

 

37/1996. (X. 18.) NM r. 8.§ (6) bek.

 

 

A fürdővízminőség felügyelet a fürdővizekkel kapcsolatos alábbi intézkedések összessége:

a) a fürdővízprofilok elkészítése és karbantartása,

b) minőségellenőrzési ütemterv készítése,

c) a fürdővizek minőségének ellenőrzése,

 

78/2008. (IV.3.) Korm. r. 12.§ (1) bek.

 

 

 

 

 

A gyógyhellyé nyilvánításra vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerőre emelkedésétől számított huszadik évben ellenőrzi.

  

74/1999. (XII. 25.) EüM r. 5.§ (2) bek.

 

 

 

A gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet elnevezésére vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerőre emelkedésétől számított huszadik évben ellenőrzi.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM r. 12.§ (2) bek.

 

 

 

Az elismert természetes ásványvíz, illetőleg gyógyvíz elnevezés használatára vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerőre emelkedésétől számított

a) hatodik évben ellenőrzi, ha az engedély szerinti víz belső felhasználásra,

b) tizedik évben ellenőrzi, ha az engedély szerinti víz külsőleg történő (fürdővízkénti) felhasználásra

alkalmas.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM r. 15.§ (2) bek.

 

 

 

A gyógyiszap elnevezésére vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerőre emelkedésétől számított tizedik évben ellenőrzi.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM r. 16.§ (3) bek.

 

 

 

Az engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerőre emelkedésétől számított tizedik évben ellenőrzi.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM r. 18.§ (2) bek.

 

 

 

A külföldről származó palackozott gyógyvíz hazai forgalomba hozatalát az importáló kérelmére az OTH engedélyezi.

A forgalomba hozatalra vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerőre emelkedésétől számított tizedik évben ellenőrzi.

  

74/1999. (XII. 25.) EüM r. 21.§ (5) bek.

 

A gyógyhelyre vonatkozó előírások és a közegészségügyi követelmények betartását az ÁNTSZ kistérségi intézete ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során kifogásolható körülményeket, hiányosságot észlel, a követelmények biztosítása érdekében intézkedik, ennek eredménytelenségéről az OTH-t értesíti.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM r. 6.§

 

 

 

Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában foglaltak végrehajtását a környezetvédelmi hatóság és az ÁNTSZ illetékes intézete ellenőrzi.

 

1/2002. (I. 11.) EüM r. 8.§ (4) bek.

 

 

 

A települési hulladékkezelő telepeket, továbbá a hulladékbegyűjtő helyeket a városi intézet legalább évente ellenőrzi, illetve panasz vagy közérdekű bejelentés alapján rendkívüli ellenőrzést végez, és a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik.

Amennyiben alaposan feltételezhető, hogy magánlakásban vagy a hozzá tartozó ingatlanon a hulladékgyűjtés közegészségügyi szempontból súlyosan kifogásolható, akkor a városi intézet helyszíni ellenőrzést végez, és intézkedést kezdeményez.

 

16/2002. (IV. 10.) EüM r. 8.§ (4) és (6) bek.

 

 

 

A szolgáltató - állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshelynél előzetes írásbeli értesítés alapján, megfelelő időpont tűzése esetén - köteles a jegyző, szakhatóságok, valamint az ellenőrzésre feljogosított más szervek, így különösen a fogyasztóvédelmi hatóság, az adóhatóság, az idegenrendészeti hatóság, az állat-egészségügyi hatóság (a továbbiakban együtt: ellenőrzésre jogosult) részére a szálláshelyre való belépést és az ellenőrzés lefolytatását biztosítani.

 Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház esetén a közegészségügyi követelmények teljesítését az ÁNTSZ minden évben március 31-éig ellenőrzi.

173/2003. (X. 28.) Korm. r. 19.§ (1) és (7) bek.

 

 

  Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi tevékenység 

 

 

 

 

A kozmetikai termék hatósági ellenőrzését  az ÁNTSZ, ésa Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) látják el a külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörükben eljárva.

 

40/2001. (XI. 23.) EüM r. 13.§ (1) bek. 

 

 

 

A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló rendelet követelményeinek betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzi.

 

9/2002. (X. 17.) ESzCsM r. 6.§ (5) bek.

 

 

 

Az üzletben a „Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP)” rendszer (a továbbiakban: HACCP rendszer) dokumentációja meglétének ellenőrzésére a fogyasztóvédelmi hatóság, az alkalmazásának ellenőrzésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fővárosi kerületi intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ), az állat-egészségügyi-járványvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére - állatjárvány fennállása vagy annak gyanúja esetén az ÁNTSZ egyidejű értesítésével - a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogosult.

 

67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes r. 3.§ (1) bek.

 

 

 

 

 

A géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén:

e) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala az élelmiszerek hatósági ellenőrzése szakterületen.

 

111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes r. 3.§ (1) bek.

 Kémiai biztonság  

 

 

 

 

A munkahelyek kémiai biztonságát az ÁNTSZ - más hatóság jogszabályban meghatározott jogkörét nem érintve - ellenőrzi. Ezen ellenőrzési tevékenységet az ÁNTSZ a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó honvédelmi intézmények vonatkozásában annak szakhatóságával együttműködve látja el.

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes r. 13.§ (1)-(2)  bek.

 

 

 

 

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos mérgezési esetbejelentések teljesítésének ellenőrzése az ÁNTSZ illetékes regionális intézetének hatásköre.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM r. 8.§ (10) bek.

 

 

A kémiai biztonságról szóló törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzését

a) a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.

 

2000. évi XXV. törvény 32.§ (1) bek

 

 

 

A gyártók, az importálók, a munkáltatók illetőleg a tevékenységet végzők felelősségi körébe tartozó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos kötelezettségek betartását az ÁNTSZ kistérségi intézete ellenőrzi.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM r. 11.§

 

 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi intézete ellenőrzi, hogy a biocid termék gyártása, kiszerelése, ipari alkalmazása, a biocidok osztályozása, csomagolása, feliratozása, címkézése, raktározása, forgalmazása, árusítása, a biocid termékkel történt bármilyen tevékenység megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint ellenőrzi a forgalomba hozott biocid termék engedélyében, illetve regisztrációjában foglaltak betartását

 

 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r. 24.§ (1) bek. a)

 

 

 

 

 

Aaz OKBI indokolt bejelentés alapján ellenőrzi a biocid termék összetételét.

 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes r. 24.§ (1) bek. b)

 

A 689/2008/EK rendelet 17. cikkében előírt ellenőrzési funkciók végrehajtására a Kormány

a) a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése tekintetében - a (3)-(6) bekezdés szerinti feladatok ellátására - a Vám- és Pénzügyőrséget,

b) az a) pontban foglaltak kivételével a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése, valamint a végrehajtás belföldi ellenőrzése tekintetében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi intézetét jelöli ki.

 

123/2009. (VI. 12.) Korm. r. 2.§

 

 

  Sugáregészségügy 

 

 

 

 

 

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv (OTH) a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a tulajdonos, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai megfelelnek-e a 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek. A hatósági ellenőrzés céljából az egészségügyi államigazgatási szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből.

 

1996. évi CXVI. törvény 21/A.§ (2) bek.

 

 

A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzését illetékességi területén az ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete végzi.

 

14/1997. (IX. 3.) KHVM r. 9.§ d) pont

 

 

 

A Sugár-egészségügyi Decentrumok illetékességi területükön a 7. számú melléklet 2. pontja, valamint függeléke szerinti gyakorisággal végzik az engedéllyel rendelkező létesítmények, tevékenységek teljes körű ellenőrzését.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM r. 20.§ (1) bek.

 

 

 

 A Sugár-egészségügyi Decentrumok ellenőrző tevékenységgel kapcsolatos feladatai:

a) illetékességi területükön nyilvántartják és a 2. pont szerinti gyakorisággal teljeskörűen ellenőrzik a létesítményeket, tevékenységeket;

b) azoknál a létesítményeknél, tevékenységeknél, ahol a teljes körű ellenőrzés gyakorisága a 2 évet meghaladja, félidőben illetékességi területükön részleges ellenőrzést végeznek.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM r.

7. sz  melléklet 4. pont

 

 

 

 

Az OTH a 7. számú melléklet 2. pontja szerinti gyakorisággal teljeskörűen ellenőrzi a megyei intézetek ionizáló sugárzást alkalmazó részlegeit, a nukleáris létesítményen belül az At. 68. § (2) bekezdésének k) pontja szerinti tevékenységeket, valamint az At. 68. § (2) bekezdésének a), c) és e) pontjai tekintetében a tevékenységet végzőket.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM r. 20.§ (2) bek.

 

 

 

A külső röntgen- és γ-forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés rendszeres, központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését az OSSKI szervezi és végzi.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM r.

2. sz. melléklet 2.sz függeléke

 

 

A radiológiai berendezések napi minőség-ellenőrzési vizsgálatát az engedélyesnek, az évenkénti vagy nagyobb karbantartást követő minőség-ellenőrzési vizsgálatot pedig az erre jogosult akkreditált szervezetnek kell végeznie. A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsgálatok megtörténtét, illetőleg a jegyzőkönyvben rögzített intézkedések végrehajtását a sugáregészségügyi hatóság ellenőrzi.

 

31/2001. (X. 3.) EüM r. 13.§ (2) bek.

 

 

 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló rendeletben foglaltak megtartását a sugár-egészségügyi hatóság, valamint a szakterület szerint illetékes szakfelügyelő rendszeresen ellenőrzi 

 

31/2001. (X. 3.) EüM r. 15.§

 

 

 

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló  rendeletben foglaltak megtartását a sugár-egészségügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi, így különösen

a) a külső munkavállaló alkalmazásához előírt tárgyi és személyi feltételek biztosítását,

b) a külső munkavállaló egészségügyi alkalmasságának meglétét,

c) a külső munkavállaló dozimetriai igazolásának megfelelőségét,

d) a dozimetriai adatoknak a dozimetriai szolgálattal való közlését, valamint

e) a sugárvédelmi alapképzettség, illetve az ellenőrzött terület jellegének megfelelő munkahelyi sugárvédelmi képzettség meglétét

 

30/2001. (X. 3.) EüM r. 9.§

 

 

 

Az átmeneti és a végleges hulladéktároló sugár-egészségügyi ellenőrzését az SD végzi.

 Az átmeneti hulladéktároló és a végleges hulladéktároló sugár-egészségügyi ellenőrzését szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal kell elvégezni

 

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM r. 16.§ (1) és (3) bek.

 

 

 

 

 

A 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakossági expozíciójának várható mértékét, a vonatkoztatási határértékek betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes Sugár-egészségügyi Decentrumai ellenőrzik.

 

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM r. 4.§ (1) bek.

 

 

 

Az egészségügyi ágazat környezeti sugár-egészségügyi mérőhálózati feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) szervezeti keretében működő Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) látja el.

(2) Az ERMAH feladatkörében

a) a környezeti sugárvédelmi ellenőrzés keretében mintát vételez, valamint helyszíni és laboratóriumi méréseket folytat le

 

8/2002. (III. 12.) EüM r. 1.§

 

 

 

Radiológiai és nukleáris veszélyhelyzet esetén az ERMAH laboratóriumok az OSSKI közvetlen szakmai-módszertani irányításával 24 órás munkarendben környezeti radiológiai ellenőrzést hajtanak végre.

 

8/2002. (III. 12.) EüM r. 2.§

 

 Egészségügyi igazgatási tevékenység 

 

 

 

 

 

Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott - és e rendelet másként nem rendelkezik -, a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 munkanapon belül helyszíni ellenőrzést tart a feltételek meglétének megvizsgálása érdekében. Ennek során ellenőrizni kell, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó - a miniszter rendeletében meghatározott - személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e az építésügyi, szakmai és közegészségügyi előírásoknak,

c) az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

 Ha a szolgáltató a 8. § (2) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatot tesz, az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, hogy

a) a szolgáltató rendelkezik-e az egészségbiztosító által befogadott kapacitással vagy vonatkozásában előzetes kapacitásbefogadási eljárás folyamatban van-e,

b) a szolgáltató rendelkezik-e kapacitás-átcsoportosítás keretében biztosított kapacitással,

c) a szolgáltató nyújtott-e be kérelmet az engedéllyel érintett szakma tekintetében kapacitás biztosítására.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

9.§ (1)-(2) bek.

 

 

 Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott - és e rendelet másként nem rendelkezik -, a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 munkanapon belül helyszíni ellenőrzést tart a feltételek meglétének megvizsgálása érdekében. Ennek során ellenőrizni kell, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó - a miniszter rendeletében meghatározott - személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e az építésügyi, szakmai és közegészségügyi előírásoknak,

c) az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

 Ha a szolgáltató a 8. § (2) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatot tesz, az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, hogy

a) a szolgáltató rendelkezik-e az egészségbiztosító által befogadott kapacitással vagy vonatkozásában előzetes kapacitásbefogadási eljárás folyamatban van-e,

b) a szolgáltató rendelkezik-e kapacitás-átcsoportosítás keretében biztosított kapacitással,

c) a szolgáltató nyújtott-e be kérelmet az engedéllyel érintett szakma tekintetében kapacitás biztosítására.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

9.§ (1)-(2) bek.

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 9. §-ban meghatározott ellenőrzésen kívül - előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését.

  

96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

16.§ (1) bek.

 

 Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 9. §-ban meghatározott ellenőrzésen kívül - előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését.

 

 96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

16.§ (1) bek.

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívüli ellenőrzést folytat le rendkívüli esemény, valamint panaszbejelentés kivizsgálására.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

17.§ (2) bek.

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívüli ellenőrzést folytat le rendkívüli esemény, valamint panaszbejelentés kivizsgálására.

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

17.§ (2) bek.

 

 Halottnak külföldről Magyarországra való szállításához az engedélyt a magyar konzuli tisztviselő adja ki. Az engedélyezésnél a belföldi helyközi halottszállításra vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe kell venni azzal az eltéréssel, hogy a kettős koporsó használata minden esetben kötelező. A rendeltetési helyen - a temető fenntartója (üzemeltetője) értesítése alapján - az intézet a szállítmányt ellenőrzi, a halottszállítási engedélyt bevonja és megőrzi.

 

145/1999. (X. 1.) Korm. r. 46. § (4) bek.

 

 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete rendszeresen ellenőrzi a természetgyógyászati tevékenységet végző személyek működését.

 

40/1997 (III.5) Korm. r. 4.§ (7) bek. 

 

 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadására illetékes intézete (a továbbiakban: intézet) a működési engedélyezési eljárás, valamint az egészségügyi szolgáltató rendszeres ellenőrzése során a rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzőkönyvek megvizsgálásával ellenőrzi, hogy a felhasználó eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerű és biztonságos teljesítőképességére vonatkozó követelményeknek.

  

4/2009. (III. 17.) EüM r. 28.§ (1) bek.

  

 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadására illetékes intézete (a továbbiakban: intézet) a működési engedélyezési eljárás, valamint az egészségügyi szolgáltató rendszeres ellenőrzése során a rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzőkönyvek megvizsgálásával ellenőrzi, hogy a felhasználó eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerű és biztonságos teljesítőképességére vonatkozó követelményeknek.

 

 4/2009. (III. 17.) EüM r. 28.§ (1) bek.

 

 

Egyes úszólétesítményeken a gyógyszerszekrény tartalmát, az abban tárolt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök lejárati időpontját, felhasználhatóságát a hajózási hatóság, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv - pszichotrop anyagok vonatkozásában a területi rendőrfőkapitánysággal együtt - ellenőrzi.

  

6/2000. (III. 17.) KHVM r. 5.§ (4) bek.

 

 

 

 Az engedélyező - szükség esetén az etikai bizottság bevonásával - a kutatás időtartama alatt folyamatosan ellenőrzi, hogy a kutatást a szakmai szabályoknak megfelelően, az engedélyben és a kutatási tervben foglaltaknak megfelelően végzik-e.

 Amennyiben az ellenőrzés során észlelt hiányosságok csekély súlyúak, az engedélyező felhívja az érintetteket a hiányosságok megszüntetésére, valamint javaslatot tesz arra, hogy a hiányosság milyen módon küszöbölhető ki, és erről értesíti a kérelmezőt.

  

235/2009. (X. 20.) Korm. r. 12.§ (1)-(2) bek.

 

 

A bv. szervek tevékenységének közegészségügyi-járványügyi ellenőrzését - a 9. §-ban foglalt kivétellel - a Szolgálat végzi.

 

30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes r. 8.§ (1) bek.

 

 

 

Az engedélyező intézet felelős az általa nyilvántartásba vett egészségügyi szolgáltató adatainak helyességéért. Az engedélyező intézet illetékességi területén a nyilvántartás adatainak helyességét rendszeresen ellenőrzi, az ellenőrzés során az érintett szolgáltatót megkeresheti.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM r. 6.§ (2) bek.

 

 Az engedélyező intézet felelős az általa nyilvántartásba vett egészségügyi szolgáltató adatainak helyességéért. Az engedélyező intézet illetékességi területén a nyilvántartás adatainak helyességét rendszeresen ellenőrzi, az ellenőrzés során az érintett szolgáltatót megkeresheti.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM r. 6.§ (2) bek.

 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működési engedélyében foglaltak szerinti működését az illetékes regionális intézet legalább évente ellenőrzi.

 

232/2000. (XII.23.) Korm. 6.§ (1) bek.

 

 

 

A szolgáltatásnyújtó a 2. számú mellékletben meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységét csak azt követően kezdheti meg, hogy azt az előzetes ellenőrzést végző hatóság a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzését követően engedélyezte. A Kormány az Etv. 41. §-a szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként- a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.

 

 33/2008. (II. 21.) Korm. r. 2.§ és 2. sz. melléklet

 

 

 

A működtetési jogra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a működtetési jog jogosultja a jog elnyerése iránti eljárás során az ügy érdemi elbírálása szempontjából rosszhiszemű volt,

b) a működtetési jog jogosultja a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel már nem rendelkezik,

c) az ÁNTSZ három éven belül legalább két alkalommal jogszabálysértés miatt intézkedett, és a háziorvos a határozatban foglaltaknak nem tett eleget,

A regionális intézet az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban foglaltak fennállását az engedély kiadásától számított 5 évenként, a (3) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időszakonként ellenőrzi.

 

18/2000. (II. 25.) Korm. r. 8.§

 

 

 

Az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy az igénybe vett egészségügyi intézmények

a) a rendelkezésére álló körülmények között biztosítsák

aa) a védett személy szükség szerinti ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, és

ab) a személyi védelmet ellátók tevékenységének intézményi feltételeit, valamint

b) dolgozói a védett személy védelmét ellátók utasításainak figyelembevételével és a biztonsági előírások maradéktalan betartásával végezzék munkájukat.

 A védett személy egészségügyi ellátása az igénybe vett egészségügyi intézményekben kezelt betegek ellátását nem hátráltathatja.

Az (1) és (3) bekezdés végrehajtásában a regionális tisztifőorvos ellenőrzési jogkört gyakorol az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői felett.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. r 8./D.§

 

 

 

A védett személy egészségügyi ellátásának biztosítását - az Őrezred kezdeményezése alapján - az érintett megyei (fővárosi) tisztifőorvos, illetve a minisztérium irányítja, és felügyeli.

A megyei (fővárosi) tisztifőorvos ellenőrzési jogkört gyakorol az intézmény vezetője felett.

 

5/1998. (XI. 18.) EüM r. 5.§

 

 

 

Az ÁNTSZ megyei (fővárosi) tisztifőorvosa a) a felkészülés keretében felügyeli és ellenőrzi az egészségügyi intézmények polgári védelmi felkészülése során a szakmai követelmények érvényesülését;

 

21/1998. (XII. 27.) EüM r. 6.§

 

 

 

 

Az OSZMK az (1) bekezdés szerinti feladatai ellátása érdekében

a) módszertanilag irányítja a szakfelügyelői hálózat tevékenységét,

b) gondoskodik a szakfelügyelők szakfelügyeleti tevékenységre vonatkozó továbbképzéséről,

c) kidolgozza az egyes szakterületek adatgyűjtési rendszerét, és folyamatosan gondoskodik azok gyűjtéséről, értékeléséről és továbbfejlesztéséről,

d) a klinikai audit módszertanának alkalmazásával biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket, az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz,

e) országos és regionális szinten ellenőrzi a belső minőségügyi rendszert és az egyéb szakmai szabályok alapján kötelezően előírt minőségügyi elemek érvényesülését

 

15/2005. (V. 2.) EüM r. 5. §

 

Kitelepítés bevezetése esetén az ÁNTSZ kistérségi intézetének vezetője az illetékességi területén közegészségügyi-járványügyi szempontból ellenőrzi a közösségi befogadó helyeket, továbbá megszervezi az áttelepülő lakosság egészségügyi ellátását.

 

21/2010. (V. 4.) EüM r. 9.§

 

 

 Gyógyszerügyi tevékenység

 

 

 

 

 

 

 A gyógyszertárak működtetését az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi.

 

2006. évi XCVIII. törvény 54.§ (1) bek.

 

 

 

 

 A gyógyszertáron kívül történő gyógyszer-kiskereskedelem e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott feltételeinek hatósági ellenőrzése az egészségügyi államigazgatási szerv feladata.

 

2006. évi XCVIII. törvény 72.§ (1) bek.

 

 

A gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával és a gyógyszerellátási felelősséggel, valamint a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával, továbbá a gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium tevékenységével kapcsolatos, az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek hatósági ellenőrzése a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, a gyógyszertárak és egyéb egészségügyi szolgáltatók esetén az egészségügyi államigazgatási szerv feladata.

 

2005. évi XCV. törvény 20.§ (1) bek.

 

 

 

  

A kábítószer-prekurzorokkal folytatható tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzés végzésére hatáskörrel rendelkezik:

 

Az ÁNTSZ regionális intézetének tiszti-főgyógyszerésze vagy az általa kijelölt tiszti-gyógyszerész, aki a gyógyszertárakban általános hatáskörrel a kábítószer-prekurzorok vonatkozásában is végez ellenőrzést

 

159/2005. (VIII. 16.) Korm. r. 6.§ (1) bek. d) pont

 

 

 A mák és a kender termesztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére a rendőrség és az ÁNTSZ mellett az MgSzH területi szerve jogosult. Az MgSzH Központ az MgSzH területi szervei által végzett, a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos adatokat összesíti, és gondoskodik az ipari-, az étkezési és a díszítőmák termesztésével kapcsolatos, a miniszter részére történő adatszolgáltatásról.

 

 162/2003. (X. 16.) Korm. r. 12.§

 

 

 

 

 Az egészségügyi szolgáltatóknál a 2. § (1) bekezdés d), e) és f) pontja tekintetében szakmai felügyeletként az 1. számú mellékletben szereplő anyagok körében az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének tiszti-főgyógyszerésze vagy az általa kijelölt tiszti-gyógyszerész végez ellenőrzést.

Az ÁNTSZ látja el az egészségügyi szolgáltatóknál a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott valamennyi tevékenység ellenőrzését , az (1) c) pontban megadottak kivételével.

 

142/2004. (IV. 29.) Korm. r. 26.§ (1) bek. c) pont és (7) bek.

 

A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállító telephelyének, létesítményének közegészségügyi ellenőrzését, illetve nyilvántartását a közegészségügyi-járványügyi ellátás helyi intézményei végzik.

 

10/1987. (VIII. 19.) EüM r. 5.§ (1) bek.

 

 

 

 

 

 Humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékai elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő tartályok gyógyszertárakban történő kihelyezését, illetve e rendelet rendelkezéseinek betartását a gyógyszertáraknál az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) megyei (fővárosi) tisztifőgyógyszerésze is ellenőrzi.

20/2005. (VI. 10.) EüM r. 5.§ (3) bek.

  Járványügyi tevékenység

 

 

 

 

A kistérségi intézet  ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási dokumentációját,

 

18/1998. (VI. 3.) NM r. 16.§ (1) bek. d) pont

 

 

 

 

 

A regionális intézet  ellenőrzi a kistérségi intézetek védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységét,ellenőrzi az oltóhelyek védőoltásokkal kapcsolatos munkáját,

A regionális intézet  ellenőrzi a fekvőbeteg-gyógyintézetekben az elkülönítés körülményeit, szükség esetén járványkórház(-osztály) működését rendeli el,

 

 18/1998. (VI. 3.) NM r. 16.§ (2) bek. d)-e)pont, 41.§ (5) bek.

 

 Egészségvédelem

 

 

 

 

A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét az egészségügyi államigazgatási szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.

 

1999. évi XLII. törvény 2.§ (6) bek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu